GIÁO XỨ / ABOUT US

GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM CHÀO MỪNG QUÝ VỊ

Pastor / Linh Mục Chánh Xứ Rev. Giuse Vũ Thành
Deacons / Phó Tế
Assistant Administrator / Phụ Tá Điều Hành Phó Tế Giuse Nguyễn Phẩm
  Phó Tế Giuse Nguyễn Văn Rõ
Parish Councils / Hội Đồng Giáo Xứ
Pastoral Council / Hội Đồng Mục Vụ Ông Vũ Minh Hóa
Financial Council / Hội Đồng Tài Chánh Bà Trần Tươi-Kelly
   
Parish Office Staff / Nhân Viên Văn Phòng
Business Manager Anh Vũ Chí Công
CPA Book-Keeping/ Kế Toán Luật Sư Nguyễn Hiếu
Receptionist / Thư Ký Cô Nguyễn Hồng Hoa
Ads/Bulletins / Quảng Cáo / Bản Tin Ông Đỗ Linh
Janitors Ông Vũ Thiên Sử
  Bà Nguyễn Thị Vân
Maintenance / Bảo Trì / Trưởng Khối Cơ Sở Ông Nguyễn Đệ
  Ông Lê Trung
Religious Education / Trung Tâm Giáo Dục
Hiệu Trưởng /Trưởng Ban Việt Ngữ Thầy Nguyễn Anh Tú
Trưởng Ban Giáo Lý Thầy Trần Hồ Thanh
   

Contact Info. / Liên Lạc
10610 Kingspoint Road
Houston, TX  77075
Phone:713-941-0521 Fax: 713-941-2464

Website: www.gxcttdvn.org